HomeEstatuts

Estatuts del Club de Basket Esplugues

CAPÍTOL PRIMER – DENOMINACIÓ, OBJECTE I DISPOSICIONS GENERALS

Article 1

L’entitat Basket Esplugues constituïda el 1 de juliol de 2008, com a club esportiu en règim general, és una associació privada amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar i d’actuar, sense ànim de lucre, formada per persones físiques, els objectius bàsics del qual són el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva.

Aquesta entitat esportiva es constitueix per temps indefinit i inicia les seves activitats en el moment de la seva constitució.

Article 2

El domicili social s’estableix a la localitat d’esplugues de Llobregat, Complex Esportiu Municipal Les Moreres, despatx 2, Plaça de les Moreres, núm. s/n, CP 08950, amb el número de telèfon 649761246 i amb adreça de correu electrònic administracio@basketesplugues.com

En cas de modificació del domicili social s’haurà de comunicar al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la seva inscripció.

Article 3

1.-L’entitat Basket Esplugues té com a objectiu la pràctica de les modalitats o disciplines esportives següents: Basquetbol. i s’afiliarà a la Federació Catalana.

2.-La junta directiva podrà proposar la incorporació de noves modalitats o disciplines esportives per a la seva pràctica en el si de l’entitat, la qual cosa haurà de ser aprovada per l’assemblea general.

3.-En cas d’incorporació de la pràctica de noves modalitats o disciplines esportives s’haurà de comunicat all Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la seva inscripció

4.-Complementàriament, també està entre els seus objectius la promoció i la participació a les activitats socials, solidaries, culturals, artístiques, científiques o recreatives adients i necessàries per a mantenir l’arrelament, la representativitat i la projecció publica del Club i/o la ciutat d’Esplugues de Llobregat.

5.-Per al foment de la seva activitat esportiva i social, l’entitat podrà dissenyar programes de voluntaris/es d’acord amb el que estableix la normativa vigent en aquets àmbit i el previst en aquests estatuts.

A tal efecte, l’entitat portarà un llibre o un registre de col·laboradors en règim de voluntariat on constarà una relació actualitzada dels voluntaris, una descripció mínima de la tasca que fan i de llur capacitació específica, si la tenen.

Article 4

L’àmbit principal d’actuació radica a Esplugues de Llobregat, però les activitats físiques i esportives no queden subjectes a un àmbit territorial determinat.

Article 5

El funcionament de l’entitat esportiva es regeix per principis democràtics i representatius, i la sobirania plena resideix en l’assemblea general.

L’entitat es regeix per la Llei de l’esport i per les normes reglamentàries vigents en matèria esportiva que la despleguin en cada moment, com també pels presents estatuts i pels reglaments de desplegament aprovats vàlidament per l’Assemblea General.

CAPÍTOL SEGON – DELS SOCIS I SÒCIES

Article 6

1.- Són socis i sòcies de ple dret d’aquesta entitat les persones físiques majors de 18 anys que han sol·licitat l’admissió a la junta directiva i han estat acceptades per aquesta.

2.- L’expedient d’ingrés d’un soci o sòcia consistirà en:

a) Sol·licitud d’admissió de la persona interessada, presentada mitjançant escrit a la junta directiva, en la qual hauran de fer constar les seves dades personals.

b) Acord d’admissió o no de la junta directiva respecte del peticionari en la primera reunió que realitzi amb posterioritat a la sol·licitud.

c) El pagament de la quota corresponent.

En cas que la Junta no emeti cap escrit la persona es considera acceptada en el moment que aboni la primera quota. Només l’acord d’inadmissió haurà de ser motivat per escrit.

3.- Per acord de l’Assemblea General es poden incorporar noves classes de socis o sòcies, tot regulant les condicions que han de complir les persones per adquirir aquesta categoria i els seus drets i deures. Aquest acord s’haurà de comunicar al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la seva inscripció.

4.- Els socis i sòcies de ple dret tenen els drets següents:

a) Participar amb veu i vot a l’assemblea general.

b) Ser elector/es i elegibles per als càrrecs dels òrgans de govern de l’entitat, d’acord amb aquests estatuts.

c) Participar i gaudir de les activitats esportives, recreatives i culturals organitzades per l’entitat.

d) Impugnar els acords de l’assemblea general i de la junta directiva i proposar l’exercici de l’acció de responsabilitat contra els membres d’aquest òrgan de govern.

e) Les persones associades tenen el dret d’ésser informades de la marxa de l’associació i, en particular, el dret de:

  1. La identitat de les altres persones associades, del nombre d’altes i baixes i de l’estat de comptes, per a la qual cosa poden consultar els llibres de l’associació.
  2. Per la junta directiva, un cop convocada l’assemblea i amb l’antelació suficient, dels assumptes que s’hagi previst de tractar-hi, i rebre’n informació verbal durant la reunió.
  3. Obtenir un exemplar dels estatuts vigents i dels reglaments de règim intern.

5.- Són obligacions dels socis i les sòcies de ple dret:

a) Abonar les quotes d’entrada, periòdiques, derrames o qualsevol altra que estableixin els òrgans de govern competents per a la seva classe de soci o sòcia.

b) Complir els estatuts de l’entitat, els reglaments interns i els acords dels òrgans de representació o de govern adoptats vàlidament en l’àmbit de les seves competències.

c) Contribuir al compliment de les activitats de l’entitat, tant esportives com de participació en els òrgans directius, consultius, o de govern, quan escaigui.

d) Facilitar un domicili per al lliurament de les comunicacions de l’entitat i notificar els canvis d’aquesta adreça.

6.- En cas d’incompliment de les obligacions de persona associada es podrà acordar amb caràcter temporal, la suspensió de la condició de soci, la qual cosa caldrà que sigui comunicada fefaentment a la persona interessada. Aquest acord haurà d’anar precedit del procediment legal i reglamentari. La condició de soci/a serà recuperada quan quedin restablertes les condicions incomplertes.

7.- La condició de soci/a es perd:

a) Per voluntat pròpia comunicada formalment per escrit a la Junta Directiva.

b) Per sanció disciplinaria, fruit d’infracció disciplinaria prevista, acordada per la junta directiva, amb audiència prèvia a la persona interessada i la corresponent iniciació d’expedient disciplinari, segons el procediment establert en el Reglament de Règim Intern.

c) Pel no pagament de les quotes establertes pels òrgans de govern competents, amb la instrucció d’un expedient contradictori que garanteixi el tràmit d’audiència del soci o de la sòcia i atenent a l’establert al Reglament de Règim Intern.

CAPÍTOL TERCER – DE LES PERSONES VOLUNTÀRIES

Article 7

1.- S’entendrà com a voluntaris/es les persones físiques que, d’una manera lliure, sense contraprestació econòmica i d’acord amb la capacitat d’obrar que els reconeix l’ordenament jurídic, decideixen dedicar part de llur temps al servei dels altres o a interessos socials i col·lectius, per mitjà de la participació en programes de voluntariat que duran a terme amb l’associació.

2.- Drets de les persones voluntàries:

a) Obtenir informació sobre la missió, la finalitat i el funcionament del Club, sobre el sentit i el desenvolupament de l’acció voluntària i sobre el paper i l’itinerari que tenen dins l’entitat, i també disposar d’informació de les activitats i dels mitjans i el suport per a poder acomplir-les convenientment.

b) Rebre la formació necessària per a l’acompliment de l’activitat, estar informats del disseny de l’itinerari formatiu en el marc del projecte que desenvolupen i poder participar-hi.

c) Ésser tractats sense cap tipus de discriminació i amb respecte per llur condició i llurs creences.

d) Formalitzar la vinculació amb el Club amb el full de compromís corresponent.

e) Disposar d’acreditació o identificació com a voluntaris/es.

f) Obtenir un certificat de llur participació en els programes de voluntariat, en el qual s’han de fer constar, com a mínim, la naturalesa de l’acció voluntària i el període i el total d’hores en què s’ha desenvolupat.

g) Tenir el reconeixement de l’experiència adquirida en tasques d’associacionisme i en programes de voluntariat per mitjà dels processos d’acreditació de competències adquirides per vies no formals d’acord amb la normativa vigent.

h) Participar en l’elaboració, la planificació, l’execució i l’avaluació dels programes i les activitats en què col·laborin, d’acord amb la naturalesa i la dinàmica interna del Club.

i) Rebre informació sobre les condicions de seguretat, higiene i salut adequades a la naturalesa i les característiques de l’activitat voluntària, i acomplir llur tasca en aquestes condicions.

j) Rebre cobertura d’una assegurança de riscos derivats de l’activitat que acompleixen com a voluntaris i dels danys que, involuntàriament, podrien causar a tercers per raó de llur activitat.

k) Rescabalar-se, si així ho acorden amb el Club, les despeses que la seva activitat de voluntariat els pugui ocasionar.

l) Acordar lliurement les condicions i els possibles canvis de llur acció voluntària, el compromís de les tasques definides conjuntament, la durada i l’horari i les responsabilitats de cadascú.

m) Desvincular-se de la tasca voluntària en el moment que ho considerin pertinent.

n) Els altres que els reconeix l’ordenament jurídic.

3.- Deures de les persones voluntàries:

a) Cooperar en la consecució dels objectius del Club o dels programes en què participen per al compliment dels compromisos adquirits, i participar activament en els espais i mitjans que el Club ha previst.

b) Participar activament en la formació acordada per a l’acompliment de la seva tasca.

c) Acomplir l’activitat en què participen amb responsabilitat, diligència i competència, i respectar les normes internes de funcionament de l’entitat de voluntariat i els principis i valors que s’estableixin.

d) Observar les mesures de seguretat i salut que estableixen les lleis.

e) Rebutjar tota contraprestació econòmica o material que els ofereixin els destinataris o tercers per llur actuació, llevat dels diners de butxaca i d’altres conceptes similars pel que fa als programes de voluntariat internacional.

f) Respectar els drets i la dignitat dels destinataris de l’acció voluntària i dels altres voluntaris amb els quals col·laborin.

g) Mantenir la confidencialitat de les informacions rebudes i conegudes en l’acompliment de llur activitat.

h) Notificar al Club llur renúncia amb l’antelació suficient, per tal que es puguin adoptar les mesures necessàries per a evitar perjudicis a l’activitat en què participen.

Article 8

Quan els voluntaris/es siguin socis/es del Club tindran els mateixos drets i deures que la resta de sòcies/es, és a dir, tindran una doble relació amb l’entitat, la de socis/es o voluntaris/es.

CAPÍTOL QUART – RÈGIM ORGÀNIC

Títol I – Òrgans de Govern, Representació i Administració

Article 9

Els òrgans de govern, gestió, administració i representació són:

a) L’assemblea general.

b) La junta directiva.

Article 10

1.- L’assemblea general és l’òrgan suprem de govern de l’entitat i els seus acords són vinculants per a tots els socis i sòcies i per a la junta directiva.

2.- Integren l’Assemblea general tots els socis i sòcies de ple dret que no tinguin suspesa la condició de soci o sòcia en el moment de la convocatòria.

3.- L’assemblea general té competència especial en les matèries següents:

a) Aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan de govern, la liquidació de l’exercici vençut i el pressupost per a l’exercici econòmic següent.

b) Elegir i separar, mitjançant el vot de censura, els membres de l’òrgan de govern i controlar- ne l’activitat.

c) Modificar els estatuts.

d) Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al pagament de les seves despeses, establint les quotes ordinàries i d’entrada i les quotes extraordinàries o derrames.

e) Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució del Club.

f) Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.

g) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.

h) Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.

i) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan del Club.

4.- La convocatòria de les assemblees s’ha de fer per acord de la Junta Directiva, a iniciativa pròpia del president/a, o a petició dels socis/es. En aquest últim supòsit, es tindrà l’obligació de convocar-la si ho sol·liciten un mínim del 10% dels socis/es de ple dret, i des del dia que la Junta Directiva rebi la sol·licitud del socis/es que la demanin a la seva convocatòria no poden transcórrer més de 30 dies naturals

5.- L’assemblea general pot ser ordinària o extraordinària.

5.1- L’assemblea general ordinària s’ha de reunir un cop l’any dins els 6 primers mesos posteriors al tancament de l’exercici econòmic per aprovar les matèries següents:

  1. Aprovar l’informe o memòria de les activitats de l’exercici vençut.
  2. Aprovar la Memòria d’actuació anual
  3. Aprovar els comptes anuals del corresponent exercici econòmic.
  4. Aprovar els pressupostos de l’exercici següent.
  5. Fixació de la quantia de les quotes ordinàries

5.2.- Totes les altres assemblees que es convoquin en el curs de l’exercici seran extraordinàries.

Article 11

1.- L’assemblea és convocada per acord de la Junta Directiva, mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.

2.- La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies naturals abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili de cada soci i sòcia de ple dret que integren l’assemblea. La convocatòria es podrà fer per qualsevol mitjà físic o electrònic.

3.- Les reunions de l’assemblea general les presideix el president o presidenta del Club. Si no hi és, l’ha de substituir, successivament, el vicepresident o vicepresidenta, per ordre de grau, o, en el seu defecte, el o la membre de més edat de la junta. Hi ha d’actuar com a secretari/ària qui ocupi el mateix càrrec a la junta directiva.

4.- El secretari o la secretària redacta l’acta de cada reunió, que ha de signar conjuntament amb el president o presidenta, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

5.- Al començament de cada reunió de l’assemblea general es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies naturals abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis i sòcies al local social de l’entitat.

Article 12

1.- L’assemblea general es constitueix sigui quin sigui el nombre de socis i sòcies de ple dret integrants d’aquesta.

2.- El 10% dels socis i sòcies de ple dret integrants de l’assemblea poden sol·licitar a la junta directiva la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes a tractar. En el cas que ja s’hagi convocat l’assemblea, poden fer-ho dins del primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir.

3.- L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea. general

4.- Les reunions dels òrgans de govern poden ser telemàtiques o presencials. En la convocatòria de la reunió, concretaran la modalitat d’aquesta, d’acord amb l’establert per la llei i aquests estatuts.

5.- Les reunions telemàtiques es realitzaran a través de la plataforma escollida pel club en cada moment. Per tal de participar en la reunió cada assistent haurà d’activar la càmera i mostrar el seu Document Nacional d’Identitat als efectes que el promotor de la sessió, que serà el Secretari/a de la Junta Directiva, un cop acreditada la identitat, autoritzi la seva entrada.

Un cop identificats tots els assistents, es procedirà a tractar els temes previstos en l’ordre del dia.

A l’hora de votar els acords, apareixerà en la pantalla de cada assistent la qüestió concreta sotmesa a votació: el redactat serà exactament el de l’acord sotmès a votació, juntament amb les opcions de resposta SI, NO, ABSTENCIÓ, de les quals només es podrà escollir una.

Un cop emès el vot, la qüestió plantejada desapareix automàticament de la pantalla del membre que ha votat, de forma que es garanteix un únic vot per assistent.

El resultat apareix automàticament, un cop l’últim dels assistents ha votat. El resultat mostra quants vots ha obtingut cada una de les opcions de resposta, sense que quedi reflectida la identitat de cada vot.

El secretari/a de la Junta Directiva, deixaran constància escrita dels resultat de la votació que s’inclourà a l’acte de la reunió, adjuntant a l’acta el document emès per la plataforma amb el recompte de vots.

6.- En cap cas podran convocar-se ni celebrar-se assemblees generals a distància que tinguin per objecte:

a) Modificar els estatuts i reglaments.

b) Aprovar el vot de censura.

c) Acordar la transformació, la fusió o l’escissió del Club.

d) Dissoldre el Club.

Article 13

1.- Els socis i sòcies de ple dret integrants de l’assemblea han d’acreditar-se mitjançant un document públic d’acreditació de la personalitat per poder assistir a la reunió convocada i correspon un vot a cada membre.

2.- Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i sòcies presents, llevat d’aquelles qüestions per a les quals aquests estatuts estableixin una majoria qualificada.

Qualsevol membre de la assemblea pot exigir que quedi reflectit a l’acta el vot en contra que pugui emetre contra un acord i la seva explicació de vot, de forma succinta.

Article 14

1.- La junta directiva és l’òrgan de govern, gestió, administració i representació de l’associació que té la funció de promoure, dirigir i executar les activitats esportives i les altres previstes estatutàriament, com també, gestionar el funcionament de l’entitat segons els acords de l’assemblea general.

2.- La junta directiva està formada per un nombre mínim de 5 membres.

3.- Els càrrecs de la junta directiva són el de president o presidenta, el de secretari o secretària i el de tresorer o tresorera. A més dels càrrecs abans citats a la junta hi poden haver un, una o més vicepresident o vicepresidenta i els i les vocals que calguin. Cadascuna de les persones membres de la junta directiva ha d’ocupar un únic càrrec d’aquest òrgan de govern.

4.- L’adscripció dels càrrecs de junta directiva, a excepció del/la President/a, s’ha de fer entre les persones que la integren, segons decisió del President/a.

5.- Els i les membres de la junta directiva tenen un mandat de 4 anys. Tots els càrrecs directius són reelegibles sense limitació temporal i les renovacions són totals.

6.- A cada persona membre de la junta directiva li és d’aplicació l’estatut del directiu previst a la normativa esportiva d’aplicació vigent, per tant exerciran el càrrec de manera gratuïta.

Article 15

1.- El president o presidenta té la representació legal de l’entitat i en presideix els seus òrgans.

2.- El vicepresident o vicepresidenta substituirà al president o presidenta en cas d’absència, vacant o malaltia.

3.- El secretari o secretària ha d’encarregar-se de l’arxiu de la documentació, de redactar els documents que afectin la marxa administrativa de l’entitat i portar el llibre de registre de socis i sòcies i el llibre d’actes.

4.- El tresorer o tresorera és la persona dipositària de l’entitat que li correspon signar els rebuts, autoritzar els pagaments i portar els llibres de comptabilitat, sens perjudici de les competències que puguin correspondre al president o presidenta i al secretari o secretària de l’entitat.

Serà obligació del tresorer formalitzar durant el primer mes de cada any, un balanç de situació i els comptes d’ingressos i de despeses, que es posaran en coneixement de tots els socis.

Article 16

1.- La junta directiva ha de ser convocada pel president o presidenta, amb una antelació mínima de 2 dies al previst per a la reunió i, com a mínim, s’ha de realitzar una reunió per trimestre. Restarà vàlidament constituïda quan hi siguin presents la meitat dels membres que la composen.

També podrà ser convocada a petició d’un terç dels membres de la Junta i, en aquest cas, s’haurà de convocar en els cinc (5) dies següents a la petició i celebrar-se dins dels quinze (15) dies següents a la seva petició.

2.- Els acords de la junta directiva s’han d’adoptar per majoria simple dels membres presents. En cas d’empat el vot de qui presideix és diriment.

3.- Correspon al secretari o secretària estendre acta de les reunions de la junta directiva. Qualsevol membre de la junta directiva pot exigir que quedi reflectit a l’acta el vot en contra que pugui emetre contra un acord i la seva explicació de vot, de forma succinta.

4.- És competència de la junta directiva, de manera especial:

a) L’admissió, suspensió o pèrdua de la qualitat de soci o sòcia.

b) La convocatòria de les assemblees generals.

c) La convocatòria de les eleccions per proveir els càrrecs de la Junta Directiva.

d) La presentació a l’assemblea general de l’informe o la memòria sobre les activitats de l’entitat, de la liquidació de l’exercici econòmic amb el balanç i el compte de resultats, i el pressupost i la programació per a l’exercici següent.

e) Mantenir l’ordre i la disciplina de l’entitat, així com a les competicions que s’organitzin, sens perjudici de les facultats dels òrgans disciplinaris que es puguin crear.

f) Nomenar les persones que hagin de dirigir les diverses comissions que es creïn.

Article 17

1.- Les persones que han de compondre la junta directiva han de ser escollides, en reunió d’assemblea general, per majoria simple de vots mitjançant sufragi lliure, presencial, directe, igual i secret.

2.- Són electores i elegibles les persones que siguin sòcies de ple dret, d’acord amb el que preveu l’article 10.2 d’aquests estatuts

Títol II – Del Procediment Electoral

Article 18

El procediment electoral s’ajustarà a les fases següents:

a) Convocatòria de les eleccions i constitució de la Junta Electoral, i aprovació del cens electoral.

b) Presentació d’al·legacions davant la Junta Electoral i resolució.

c) Presentació i proclamació de les candidatures.

d) Realització de l’elecció, escrutini i proclamació dels guanyadors. Entre el dia de la convocatòria de les eleccions i el dia de la realització ha de transcórrer un mínim de 30 dies hàbils i un màxim de 45.

Article 19

1.- Aquesta convocatòria es durà a terme per acord de la junta directiva, tot tenint present que en aquest s’ha d’incloure el següent:

a) Determinar el dia en que es realitzarà l’acte públic per a la designació per sorteig dels membres de la Junta Electoral.

b) Fixar el termini d’exposició pública per a les persones associades del cens electoral, una vegada constituïda la junta electoral, per tal que es puguin formular les reclamacions als efectes d’esmena dins del termini establert.

c) Aprovar el calendari electoral fixant el dia de la celebració de l’assemblea general, en el transcurs de la qual, es procedirà a l’acte de les votacions per a l’elecció de la junta directiva

2.- Per poder participar en les eleccions els socis i sòcies de ple dret hauran d’acreditar-se mitjançant el document d’identitat, de conduir o el passaport.

3.- La junta directiva ha de fer publica la convocatòria d’eleccions mitjançant la tramesa directa als correus electrònics facilitats dels socis i sòcies, o adreces físiques. Igualment, s’haurà de comunicar a la federació catalana de basquetbol.

Article 20

1.- La convocatòria que anunciï les eleccions ha d’informar del següent:

a) Nombre de llocs que cal proveir

b) Dia i lloc del sorteig públic per a la designació dels components de la Junta Electoral i la Mesa Electoral.

c) Terminis d’exposició dels cens electoral i reclamacions

d) Termini per a la presentació de candidatures

e) Dia i lloc de les eleccions i temps d’obertura del col·legi electoral

2.- En cas que s’opti per la votació telemàtica, s’emetrà comunicació en la que es deixarà constància de la modalitat de la mateixa i el procediment que s’haurà de seguir, d’acord al previst a la llei i aquests estatus.

3.-Les votacions es realitzaran a través de la plataforma escollida pel club en cada moment. Per tal de dur a terme la votació, la Junta Electoral determinarà la franja horària en la que es mantindran obertes les urnes virtuals.

4.-Les persones amb dret a vot podran accedir a la pàgina de votació on constaran les opcions de vot, formades per totes les candidatures electes, amb tots els integrants de cada una, així com l’opció de “vot en blanc”.

5.-Un cop efectuat el vot, automàticament es generarà un rebut de confirmació que l’elector es podrà descarregar. Igualment, per tal de conservar l’anonimat del vot, la pròpia plataforma desvincula els vots dels votants.

6.-Un cop finalitzat l’horari de les votacions, la Junta Electoral disposarà l’inici de l’escrutini. El recompte de vots el fa la pròpia plataforma, automàticament, i els resultats es donen a conèixer un cop la plataforma acaba el procés de comptabilització, quedant reflectits i podent-se descarregar el certificat dels resultats per a l’acta i la validesa del mateix.

Article 21

1.- La Junta Electoral és l’òrgan a qui correspon l’exercici de la potestat jurisdiccional esportiva en l’àmbit electoral i estarà integrada per un nombre de tres (3) membres i un nombre igual de suplents, un dels quals serà president o presidenta i un altre secretari o secretària.

2.- La selecció dels membres de la junta electoral es farà mitjançant sorteig públic. El president o presidenta serà el primer que hagi sortit. El secretari o secretaria serà el soci numerari o sòcia numeraria que surti en segon lloc.

3.- Cap dels membres de la junta directiva que surti podrà formar part de la junta electoral.

4.- Dins els dos dies següents a la seva designació els components de la Junta Electoral prendran possessió del càrrec i la constituiran formalment.

5.- Les seves funcions són les següents:

a) Aprovar el cens electoral.

b) Conèixer i resoldre les reclamacions que es presentin.

c) L’admissió́ o la denegació́ de les candidatures i la seva proclamació.

d) Decidir sobre qualsevol incident que sorgeixi en el decurs del procés electoral

que pugui constituir una infracció́ o desviació́ de la normativa electoral o que pugui afectar els principis de publicitat, igualtat d’oportunitats, llibertat, no discriminació́ i secret de vot, que han d’estar presents durant tot el procés electoral.

e) Publicar els resultats de les eleccions i dur a terme les comunicacions que s’estableixin legalment.

f) I, en general, resoldre qualsevol qüestió que afecti directament la celebració d’eleccions i els seus resultats.

6.- Ha de resoldre les qüestions que puguin sorgir en el procés electoral de l’entitat dins dels tres (3) dies hàbils següents a la presentació de la reclamació per part dels socis i sòcies de ple dret que l’hagin plantejat.

7.- Les resolucions de la Junta Electoral es poden recórrer, en el termini dels 3 dies hàbils següents al de la notificació objecte de recurs o al d’aquell en què la reclamació s’entengui desestimada tàcitament perquè no s’ha dictat cap resolució expressa en el termini abans citat, davant del comitè d’apel·lació de la federació catalana de basquetbol.

8.-Totes les reclamacions en matèria electoral s’han de fer per escrit i han d’anar signades pel reclamant o reclamants, amb identificació del document d’identitat (i preferiblement també el de soci o sòcia de l’entitat). Les reclamacions es poden presentar telemàticament al correu electrònic de l’entitat i/o al domicili social, els dies i hores hàbils de funcionament de les oficines. Els reclamants poden demanar que els sigui lliurat un rebut de la presentació.

Article 22

Les candidatures inclouran el nom dels socis/es candidats/es, encapçalades pel candidat/a a la presidència.

Article 23

1.- Es considerarà candidatura guanyadora, la que obtingui la majoria de vots vàlids

2.- Si només es presentés o fos vàlida un única candidatura, la Junta Electoral procedirà directament a la proclamació dels seus components com a elegits Junta Directiva.

3.- Si no es presenta cap candidatura o no és vàlida cap de les presentades, la Junta Electoral ho ha de comunicar a la Junta Directiva o a la Comissió Gestora, òrgan que ha de convocar noves eleccions en un termini de tres (3) mesos.

Article 24

1.- L’acta de proclamació de la candidatura guanyadora es comunicarà mitjançant certificació, dins els tres mesos següents al Registre d’Entitats esportives.

2.- Els candidats escollits han de prendre possessió dins dels cinc (5) dies següents a la seva elecció.

3.- La junta directiva sortint haurà de prestar la màxima col·laboració en el traspàs ordenat i adient cap a la nova junta directiva entrant.

Títol III – Del Cessament i el Vot de Censura

Article 25

1.- El cessament individualitzat de les persones que componen la Junta Directiva es produeix, si és el cas, per les causes següents:

a) Acabament del mandat natural per al qual es van elegir.

b) Pèrdua de la condició de soci o sòcia de ple dret del Club.

c) Mort, declaració d’absència o incapacitat que impedeixi l’exercici del càrrec.

d) Decisió disciplinària que inhabiliti la persona per ocupar algun càrrec dels òrgans de govern o representació del Club.

e) Aprovació d’un vot de censura.

f) Per dimissió de l’interessat o interessada formalitzada per escrit.

2.- El cessament de la Junta Directiva, es produeix per les causes següents:

a) Dimissió, incapacitació, inhabilitació, separació o defunció de més del 50% dels membres, i també si s’arriba al percentatge per cessament o dimissió de forma individualitzada.

b) Aprovació del vot de censura previst en els estatuts.

c) Per finalització del mandat.

En qualsevol del supòsits anteriors, cal constituir una Comissió Gestora i convocar eleccions immediatament,

Article 26

La suspensió del mandat dels membres de la Junta Directiva es produeix per les causes següents:

a) Sol·licitud de l’interessat o interessada quan hi concorrin circumstàncies que ho justifiquin i ho aprovi la junta.

b) Suspensió de la condició de soci o sòcia.

c) Temps que duri la instrucció d’un expedient disciplinari a una persona que en sigui component, si així ho acorda la junta directiva.

d) Inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària.

Article 27

1.- En cas de vacant per cessament, llevat per acabament natural del mandat, o per suspensió del president o presidenta, l’ha de substituir, el vicepresident o vicepresidenta o els vicepresidents o vicepresidentes, per ordre de grau, o la persona de més edat de les que componen la junta.

2.- En cas d’existir vacants a la Junta Directiva perquè no s’ha proveït la totalitat dels càrrecs o pel cessament o suspensió d’algun dels seus components, sempre que no afecti a la figura del president, la provisió transitòria de vacants, que ha de recaure sempre sobre socis que tinguin la consideració d’elegibles per al càrrec que cal proveir, i només pel temps que resti de mandat al càrrec, es delega al president, i la decisió haurà de ser ratificada en la propera Assemblea General

3.- Els càrrecs vacants proveïts amb aquest procediment, i els designats per ocupar-los, són transitoris, només pel temps que resti de mandat al càrrec. S’exceptua d’aquesta norma el designat per substituir un membre de la junta directiva amb el mandat suspès temporalment, ja que en aquest supòsit el mandat de substitut s’ha de limitar al temps de suspensió del substituït, que es reincorporarà una vegada acabada la suspensió. Tot això, sense que les provisions transitòries puguin alterar el temps natural del mandat dels càrrecs previst en aquest estatut. Si ha estat ratificat per l’assemblea, s’ha de fer constar en l’acord de ratificació que serà temporal

Article 28

1.- Per sol·licitar un vot de censura contra el president o presidenta de l’entitat, la totalitat de la junta, o qualsevol dels seus membres, ho ha de sol·licitar, com a mínim el 15% dels membres de ple dret de l’assemblea general.

2.- La sol·licitud ha de presentar-se, degudament formalitzada pels socis i sòcies de ple dret de manera que permeti la seva identificació, davant la junta directiva. Aquest òrgan, a través del secretari o secretària, ha de lliurar als sol·licitants acusament de rebuda de la petició.

3.- Un cop comprovada l’adequació de la sol·licitud per part de la junta directiva, aquest òrgan convocarà una assemblea general en un termini no inferior a 10 dies ni superior a 20 dies, d’acord amb el previst en aquests estatuts, a l’únic efecte de debatre i votar el vot de censura presentat.

4.- Per tal que l’assemblea convocada a l’únic efecte de debatre i votar el vot de censura sigui considerada vàlidament constituïda hi haurà d’haver una assistència mínima d’1/3 del socis i sòcies de ple dret.

5.- El vot de censura només el pot acordar la majoria favorable de 2/3 dels vots emesos.

6.- Un cop acordat el vot de censura, el president o presidenta, la totalitat de la junta directiva o les persones membres a qui afecti cessaran automàticament.

Article 29

1.- En el cas que el vot de censura afecti al president i prosperi, ha d’exercir les seves funcions el vicepresident. Si no hi ha vicepresident, ha d’exercir aquestes funcions el membre de la Junta Directiva més antic com a soci de l’entitat / persona de més edat de les que componen la junta.

2.- En el cas que el vot de censura afecti a membres de la Junta Directiva, però no al president, aquest ha d’acordar la provisió transitòria dels càrrecs corresponents, en cas de que prosperi, decisió que ha de ser ratificada per la primera Assemblea General que realitzi l’associació.

3.- Si el vot de censura afecta menys del 50% dels membres de la Junta Directiva incloent-hi el president, els membres no afectats decidiran la provisió transitòria de vacants, decisió que ha de ser ratificada per la primera Assemblea General realitzada.

4.- Si afecta a més del 50% dels membres de la Junta Directiva, incloent-hi el president, l’Assemblea s’ha de constituir una comissió gestora amb l’objecte de convocar noves eleccions en el termini màxim de tres mesos.

Article 30

1.- En el cas que s’hagi de constituir Comissió Gestora per qualsevol dels casos previstos en els estatuts, aquesta haurà d’estar formada com a mínim per cinc (5) membres escollits d’entre els integrants de més edat de l’Assemblea General.

2.- La Comissió ha d’exercir totes les facultats d’administració que li corresponen a la Junta Directiva, si bé ha de limitar les seves funcions i decisions al manteniment de les activitats normals de l’associació i a la protecció dels interessos d’aquesta durant el període transitori màxim de tres (3) mesos, en el qual ha de convocar noves eleccions.

CAPÍTOL CINQUÈ – RÈGIM ECONÒMIC I DOCUMENTAL

Article 31

1.- El Club se sotmet al règim de pressupost i patrimoni propi, d’acord amb els principis de les entitats no lucratives. Els possibles recursos econòmics s’hauran d’aplicar a la conservació i el desenvolupament dels seus objectius socials, sense que en cap moment puguin repartir-se beneficis entre els seus associats i/o directius.

2.- Els recursos econòmics es nodreixen de:

a) Les quotes que fixa l’assemblea general per als seus socis i sòcies.

b) Les subvencions oficials o particulars.

c) Les donacions, les herències o els llegats.

d) Els patrocinis

e) Altres activitats esportives relacionades (entrades, campus, colònies, torneigs, venda de equipacions, etc…)

f) Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que es puguin obtenir.

3.- L’exercici anual econòmic s’iniciarà el 1 de agost i es tancarà el 31 de juliol del any següent.

4.- En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del president/a, el tresorer/a i el secretari/ària.

5.- Per poder gestionar els comptes corrents i/o fons n’hi ha prou amb dues firmes conjuntes, una serà la del president/a i l’altre la del tresorer/a.

6.- La junta directiva té les facultats de disposició econòmica de l’entitat amb el límit total de despeses previstes en el pressupost anual, amb una variació màxima d’un 20%. En el supòsit que calgui superar aquesta quantia s’haurà preceptivament de convocar una assemblea general per tal que autoritzi el pressupost complementari.

7.- L’assemblea general només pot autoritzar a la junta directiva l’adquisició, el gravamen i l’alienació de béns o acceptar en crèdit o préstec durant l’exercici, fins a un import conjunt acumulat que no excedeixi del 20% del pressupost d’ingressos. Per excedir d’aquest límit, cal que la proposta sigui aprovada per les 2/3 parts dels assistents a l’assemblea convocada segons els requeriments establert en el present estatut.

8. No es pot autoritzar l’emissió de títols de deutes.

Article 32

1.- Integren el règim documental i comptable:

a) El llibre d’actes.

b) El llibre de registre de socis i sòcies.

c) Els llibres de comptabilitat:

i) Llibre diari

ii) Llibre d’inventaris

iii) Llibre de comptes anuals

d) Llibre de voluntaris/es

2.- Durant el semestre següent a l’acabament de cada exercici s’hauran de i formalitzar el balanç i el compte de guanys i pèrdues i la memòria econòmica.

CAPÍTOL SISÈ – RÈGIM DISCIPLINARI

Article 33

1.-El règim disciplinari s’estén a conèixer i decidir respecte de la jurisdicció esportiva i de les normes de conducta associativa.

2.-La jurisdicció esportiva s’exerceix en tres àmbits: el disciplinari esportiu, el disciplinari competitiu, i l’electoral.

3.-El règim disciplinari confereix als òrgans competents la possibilitat de conèixer, enjudiciar i, si escau, sancionar a tots els socis i sòcies, com també, als esportistes i al personal tècnic i directiu

Article 34

L’exercici de la potestat disciplinària correspon:

a) Als jutges i jutgesses o els/les àrbitres, pel que fa a la jurisdicció esportiva en l’àmbit disciplinari i competitiu, durant el desenvolupament d’un joc, partit o competició de caire intern associatiu.

b) A la junta directiva, pel que fa a la jurisdicció esportiva en l’àmbit disciplinari i competitiu, com també respecte de les normes de conducta associativa.

c) A l’Assemblea General

Article 35

1.- Contra les decisions definitives, es pot interposar recurs en via associativa davant:

a) La Junta Directiva, quan es tracti d’infraccions de les regles del joc o competició de caire associatiu. Contra aquesta resolució no és possible cap altre recurs via interna.

b) L’Assemblea General, quan es tracti de sancions disciplinàries qualificades com a greus o molt greus, per infraccions relatives a la conducta esportiva o per l’incompliment de les prescripcions estatutàries o reglamentàries imposades per la Junta Directiva.

2.- Un cop esgotada la via associativa, les resolucions definitives es podran recórrer davant:

a) En matèria disciplinaria esportiva, davant el comitè de competició i disciplina esportiva o d’apel·lació, segons el cas, de la federació catalana de basquetbol, en el termini màxim de 10 dies hàbils següents al de la notificació de la resolució objecte de recurs o al dia que haguessin hagut de tenir la resolució, en cas de silenci.

b) En matèria disciplinària associativa, davant l’autoritat judicial competent, en el termini de 40 dies següents a la notificació de l’acte impugnat.

3.- Per mitjà de reglament de règim interior, proposat per la Junta Directiva i aprovat per l’Assemblea General, s’estableix un règim tipificat de sancions, així com els procediments disciplinaris d’aplicació i de recursos, de conformitat amb la legalitat vigent.

CAPÍTOL SETÈ – MODIFICACIONS ESTRUCTURALS

Article 36

1.- Per a adoptar els acords de modificació estatutària, transformació i escissió de l’entitat és necessari que en l’Assemblea General convocada a l’efecte hi siguin presents, almenys, la meitat dels socis de ple dret. Si es produeix aquest quòrum d’assistència, l’acord es pot prendre per majoria simple dels assistents.

Si no es dona el quòrum d’assistència previst en l’apartat anterior en primera convocatòria, en segona convocatòria, es requereix, per adoptar l’acord, la majoria dels dos terços (2/3) dels socis assistents.

En cas que només es tracti d’una modificació estatuària en l’assemblea general s’ha d’expressar amb claredat els articles que es pretenen modificar, afegir o suprimir.

2.- Una vegada pres qualsevol dels acords de modificació estructural, s’haurà de comunicar al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la seva inscripció, si escau.

CAPÍTOL VUITÈ – CAUSES D’EXTINCIÓ O DISSOLUCIÓ

Article 37

1.- L’entitat Basket Esplugues s’extingirà per:

a) Resolució Judicial.

b) Fusió o absorció amb altres associacions o clubs.

c) Per acord d’assemblea general

d) La cancel·lació de la seva inscripció al Registre d’entitats esportives.

e) Altres causes previstes en l’ordenament jurídic

2.- Per a la dissolució de l’entitat és necessari que en l’Assemblea General convocada a l’efecte hi siguin presents, almenys, la meitat dels socis de ple dret. Si es produeix aquest quòrum d’assistència, l’acord es pot prendre per majoria simple dels assistents.

Si no es dona el quòrum d’assistència previst en l’apartat anterior en primera convocatòria, en segona convocatòria, es requereix, per adoptar l’acord, la majoria dels dos terços (2/3) dels socis assistents.

3.- L’acord de fusió o absorció en altres associacions o clubs s’ha d’adoptar, com a mínim, per una majoria de 2/3 dels socis assistent a l’assemblea general convocada a l’efecte.

4.- Excepcionalment, l’entitat es pot dissoldre per l’acord adoptat mitjançant Assemblea General convocada a l’efecte, per una majoria de dos terços (2/3) dels socis assistents, sempre que aquesta representi la majoria del total dels socis amb dret a vot.

5.- Les funcions de liquidació i d’execució dels acords de dissolució i liquidació son competència de la junta directiva, si l’assemblea general no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada al efecte.

Article 38

Dissolta l’entitat, s’haurà de comunicar aquesta dissolució a la Secretaria General de l’Esport perquè acordi la destinació dels béns per al foment i desenvolupament de les activitats fisicoesportives.

https://basketesplugues.com/wp-content/uploads/2023/03/logo_Basket-Esplugues_DEF_blanc.png

On som

Plaça de les Moreres
Esplugues de Llobregat, 08950 (Barcelona)
C/ Dels Cedres, S/N
Esplugues de Llobregat, 08950 (Barcelona)

Contacte

coordinacio@basketesplugues.com
administracio@basketesplugues.com
be@basketesplugues.com

Segueix-nos a

https://twitter.com/basketesplugues
https://www.instagram.com/basketesplugues