HomeReglament intern

Reglament de Règim Intern del Club de Basket Esplugues

A continuació es presenta el Reglament de Règim Intern del Club Bàsquet Nou Esplugues, enfocat a la massa social que composa aquesta entitat esportiva. En  aquest Reglament hi ha una sèrie de normes, prohibicions i recomanacions que la  Comissió Esportiva del Club Bàsquet Nou Esplugues (d’ara en endavant Club) ha  confeccionat per millorar el funcionament i les relacions entre tots els membres del  Club així com els agents amb els que habitualment es realitza l’activitat; Ajuntament,  altres entitats, àrbitres, etc.  

Els desconeixement del present Reglament, no eximeix als integrants del Club del seu  obligat compliment ni de les possibles sancions aplicables pel seu incompliment.  

Article 1. Objecte  

El present reglament de Règim Intern del Club Bàsquet Nou Esplugues té per objecte  regular el funcionament del Club i desenvolupar unes pautes de funcionament que  serveixin per tota la comunitat implicada amb l’entitat (jugadors/res, entrenador/es,  pares i mares, junta directiva i resta de personal que desenvolupa tasques al Club.  

Són objectius del Club:  

1- Impregnar als nostres jugadors/res, tècnics, delegats i d’altres persones  vinculades a les tasques diàries dels equips, els principis d’esforç, sacrifici,  respecte, companyerisme, responsabilitat, convivència i treball en equip.  

2- Oferir els millors recursos humans, materials i econòmics disponibles  necessaris per potenciar el rendiment dels nostres esportistes i dels equips en  general.  

3- Fomentar els hàbits higiènics i saludables que afavoreixin un desenvolupament  correcte dels esportistes.  

4- Afavorir l’autoestima i la confiança en un mateix, en l’equip i en els  entrenadors, com a base pel desenvolupament de la personalitat dels  jugadors/es.  

5- Fomentar l’esperit de treball en equip i els valors que això comporta;  cooperació, adquirir rols, ambient positiu de treball, sumar esforços, crear  sinergies, etc…  

6- Fomentar la pertinença al Club i el respecte per aquest. 

Normativa de règim intern Club Bàsquet Nou Esplugues

Article 2. Àmbit d’aplicació  

Aquest reglament serà d’aplicació per part de l’entramat social que forma part del  Club. També serà d’aplicació a totes les instal·lacions on el Club desenvolupa la seva  activitat de forma regular.  

L’entramat social del Club està format per;  

Jugadors i jugadores inscrits a la Secretària del Club durant la temporada (a  aquests efectes, la temporada comença la darrera setmana d’agost i finalitza el  darrer cap de setmana de juny. Excepcionalment aquest reglament també  s’aplicarà en els casos en que es realitzi campus d’estiu).  

Entrenadors/es, monitors/es de campus, delegats/es, preparadors físics i la  resta del personal tècnic durant la temporada en vigor.  

Pares, mares i tutors legals responsables dels jugadors/res des del moment en  que l’esportista es dona d’alta al Club i fins a final de temporada (o  excepcionalment, fins que causa baixa).  

La Junta Directiva i llurs Comissions.  

Altres persones que desenvolupen tasques de suport en el Club.  

Les instal·lacions on el Club realitza les seves activitats esportives i socials de forma  regular són instal·lacions municipals, regides per unes ordenances municipals a  disposició de tots els usuaris/es mitjançant la pàgina web municipal.  

Article 3. Drets i deures dels jugadors/res  

Són obligacions dels jugadors/res del Club:  

Conèixer el reglament de Règim Intern del Club.  

Conèixer el reglament de basquetbol de la categoria a la que es pertany,  Realitzar la inscripció al Club al iniciar la temporada. Aquesta es farà  generalment durant la primera quinzena de setembre i implicarà el pagament  de la primera quota del Club. En el cas dels jugadors menors d’edat, aquesta  obligació serà d’aplicació pels pares, mares i tutors.  

La puntualitat en els entrenaments, desplaçaments i partits. Justificar les  absències als entrenaments, competicions o esdeveniments programats pel  Club, així com informar als entrenadors de qualsevol tipus de problema físic.  

Vestir adequadament sempre que es representi al Club, tot tenint cura i  conservant la roba esportiva del Club. És obligatori utilitzar només la roba  esportiva del Club als partits, a excepció d’aquells casos en que el jugador/a no  tingui aquesta. La pèrdua o no devolució de qualsevol peça de l’equipatge  lliurada pel Club (i que no sigui de propietat del jugador/a) haurà de ser  abonada pel jugador/a. 

Normativa de règim intern Club Bàsquet Nou Esplugues

Tenir un comportament exemplar dins i fora de les instal.lacions esportives,  demostrant respecte vers els jugadors contraris, àrbitres, entrenadors i  personal de les instal.lacions. Aquest comportament a més, es farà extensible  quan els jugadors/res portin la roba del Club fora de les instal.lacions  esportives.  

Fer servir un vocabulari correcte, evitant paraules malsonants, insults,  desconsideracions i provocacions.  

Romandre a l’entrenament o partits i no marxar de la instal·lació, banqueta o  camp de joc sense el consentiment de l’entrenador.  

Respectar el nom i escut del Club, les seves instal·lacions, als directius, a l’equip  tècnic, als companys, als jugadors/res contraris i als àrbitres.  

Jugar i entrenar amb els equips de categories superiors quan així ho consideri  adient la coordinació tècnica del Club.  

Qualsevol jugador que s’incorpori al Club haurà d’adquirir l’equipació del Club.  Qualsevol jugador del Club que perdi o trenqui part de l’equipació del Club,  sigui o no de propietat, estarà obligat a comprar-la de nou.  

En el cas dels jugadors que utilitzin equipació del Club sense ser de propietat,  l’hauran de retornar a final de temporada (o al formalitzar la baixa al Club).  Aquesta a més, haurà d’estar en bones condicions. Aquell jugador que no  retorni la roba o que la retorni en mal estat, haurà d’abonar 150 €.  

Està prohibit:  

Utilitzar els telèfons mòbils, reproductors de MP3 o d’altres aparells musicals, a  les pistes o vestidors, especialment quan així ho indiquin els entrenadors.  Utilitzar l’equipació oficial dels partits pels entrenaments.  

El consum d’alcohol, tabac o qualsevol altra substància il·legal dins de l’entorn  del club.  

Es recomana:  

Donar més importància a la formació esportiva i humana que als resultats,  sense oblidar la competició i l’esperit competitiu del bàsquet.  

Estar al terreny de joc, abans dels partits, amb un mínim d’una hora  d’antelació.  

Portar samarreta bicolor als entrenaments (una cara fosca i una clara), per  poder treballar defensa-atac.  

Dutxar-se després dels entrenaments.  

Els jugadors/res del Club, tindran els següents drets:  

L’activitat es desenvolupi en les millors condicions de treball quan a espai,  material i supervisió tècnica adient.  

Rebre una formació com a persones mitjançant uns valors i unes normes així  com una formació tècnica, tàctica i física adaptada a les seves capacitats i  edats.  

Conèixer o ser assessorat en cas de lesió; quins tràmits cal fer, on cal anar, 

Normativa de règim intern Club Bàsquet Nou Esplugues

quina documentació cal aportar, etc…  

Obtenir la baixa del Club de forma unilateral, sempre que estiguin al corrent de  pagament de les quotes i altres bestretes (loteria, sancions, etc) i hagin  retornat l’equipació (per aquells jugadors en què l’equipació no és de  propietat). 

Qualsevol falta en les obligacions i prohibicions establertes podrà ser motiu de sanció  per part de la Comissió Esportiva del Club.  

Article 4. Drets i deures de l’equip tècnic  

En aquest apartat s’inclouen als primers i segons entrenadors, entrenadors de les  activitats escolars i dels campus d’estiu, delegats d’equips, delegat de camp,  preparadors físics, coordinadors i director tècnic. 

Són obligacions de l’equip tècnic:  

Conèixer el reglament de Règim Intern del Club.  

Exercir la seva funció dins del Club en consonància amb la filosofia del Club. Els  entrenadors i altres membres tindran autonomia per desenvolupar les seves  tasques; aquests estaran assessorats i rebran el suport dels coordinadors i  director tècnic.  

En el cas dels coordinadors, confeccionar una programació pels equips al seu  càrrec. Aquesta planificació estarà supervisada per la Direcció Tècnica del  Club.  

Conèixer el reglament de basquetbol de la categoria a la que es pertany,  Realitzar la inscripció al Club al iniciar la temporada. Aquesta es farà  generalment durant la primera quinzena de setembre i implicarà donar les  dades personals perquè la secretària del Club les pugui tenir a disposició.  Col·laborar amb els coordinadors i Direcció Tècnica quan sigui necessari; en  especial en determinats moments de la temporada com ara, revisions  mèdiques, recopilació de dades per les fitxes, participació en tornejos o stages,  etc…  

La puntualitat en els entrenaments, desplaçaments i partits. Justificar les  absències als entrenaments, competicions o esdeveniments programats pel  Club, així com informar als coordinador qualsevol irregularitat en aquest  aspecte. En aquest sentit, l’activitat sempre haurà de quedar coberta, evitant  suspendre entrenaments per impossibilitat dels entrenadors.  

Vestir adequadament sempre que es representi al Club, tot tenint cura i  conservant la roba esportiva del Club. És obligatori utilitzar només la roba  esportiva del Club als partits, a excepció d’aquells casos en que l’entrenador no  tingui aquesta.  

Tenir un comportament exemplar dins i fora de les instal·lacions esportives,  demostrant respecte vers els equips contraris, àrbitres, entrenadors i personal  de les instal·lacions. Aquest comportament a més, es farà extensible quan els  equips competeixin a camp contrari o en tornejos. 

Normativa de règim intern Club Bàsquet Nou Esplugues

Fer servir un vocabulari correcte, evitant paraules malsonants, insults,  desconsideracions i provocacions.  

Donar exemple als jugadors de l’equip, i en general, als jugadors del Club. Per  aquesta raó, l’entrenador haurà de tenir sempre una actitud modèlica.  Respectar el nom i escut del Club, les seves instal·lacions, als directius, a la  resta de l’equip tècnic, als companys, als nostres jugadors i als jugadors/res  contraris i als àrbitres.  

Estar al servei dels equips de categories superiors quan així ho consideri adient  la coordinació tècnica del Club.  

Complir i fer complir el reglament de Règim Intern del Club.  

Vetllar pel correcte ús de les instal·lacions durant el desenvolupament de les  activitats i vetllant per, un cop finalitzades, el material quedi endreçat (pilotes,  aigua, roba, etc…) i tot quedi en perfecte estat. 

En aquells casos en que els àrbitres redactin informe al darrera de l’acta, caldrà  informar en menys de 24 hores a la coordinació donat que és possible que  calgui fer un informe i presentar-ho al Comitè de Competició de la Federació  Catalana de Bàsquet.  

Està prohibit:  

Utilitzar els telèfons mòbils durant els entrenaments, partits o als vestidors,  excepte quan sigui un cas de força major (per exemple, quan s’està esperant  resposta d’un jugador que arriba tard a una convocatòria).  

El consum d’alcohol, tabac o qualsevol altra substància il·legal dins de l’entorn  del club.  

Realitzar reunions amb pares, mares o tutors legals dels jugadors sense  consentiment dels coordinadors.  

Es recomana:  

En categories inferiors es prioritzarà la formació dels jugadors vers la  competició. Per tant, cal donar més importància a la formació esportiva i  humana que als resultats, sense oblidar la competició i l’esperit competitiu del  bàsquet.  

Arribar el primer als entrenaments, preparar amb temps les sessions i ser la  darrera persona de l’equip en abandonar les instal·lacions.  

Atendre als pares, mares i tutors quan aquests tinguin algun dubte com ara, la  ubicació del terreny de joc de l’equip contrari. En aquells casos on es pugui  preveure un possible debat amb els pares, mares o tutors, es convidarà a  aquests a fer una reunió amb la coordinació del Club.  

Quedar concentrat amb els jugadors, en el cas dels partits, amb un mínim  d’una hora d’antelació al terreny de joc.  

L’equip tècnic del Club, tindrà els següents drets: 

Ser informats dels temes relacionats amb els seus respectius càrrecs, els equips  en els quals desenvolupen les seves tasques i activitats en general del Club. 

Normativa de règim intern Club Bàsquet Nou Esplugues

Ser escoltats en les reunions de caire tècnic i col·laborar en la presa de  decisions de caire tècnic.  

Tenir roba del Club. A aquests efectes el Club es compromet a donar als segons  entrenadors un polo i als primers entrenadors dos polos i una dessuadora.  L’activitat es desenvolupi en les millors condicions de treball quan a espai,  material i supervisió tècnica adient.  

Rebre una formació com a tècnics. En aquest sentit, la coordinació proposarà  cursos i clínics de formació als entrenadors perquè aquests millorin aquest  aspecte. A més, la Junta Directiva destinarà un apartat del pressupost a  millorar la formació dels entrenadors.  

Conèixer el funcionament del Club; organigrama, horaris d’atenció de  secretària, horaris d’entrenaments i partits, funcionament en cas de dies de  pluja, etc…  

Obtenir la baixa del Club de forma unilateral, sempre que estiguin al corrent de  pagament de les possibles bestretes (loteria, sancions, etc)  

Qualsevol falta en les obligacions i prohibicions establertes podrà ser motiu de  sanció per part de la Comissió Esportiva del Club.  

Article 5. Drets i deures dels pares, mares i tutors legals dels jugadors  

La vinculació dels pares, mares i tutors legals amb el Club neix en el moment en què es  realitza la inscripció del jugador/a a la secretària i es suposa el reconeixement i  acceptació per part dels pares, mares i tutors de l’acceptació de les activitats que  realitza el Club, del grup d’entrenadors i específicament dels entrenadors del seu fill/a i  de les normes que regeixen aquesta entitat (estatuts, reglament de Règim Intern,  ordenança municipal sobre l’ús de les Instal·lacions Esportives Municipals i reglament  de la Federació Catalana de Basquetbol). Dins d’aquesta entesa amb els pares, que  resulta fonamental pel funcionament del Club, és part fonamental que aquests  procurin que els seus fills/es entenguin i compleixin també aquestes normes.  

És per tant, fonamental pel funcionament del Club la implicació, participació i la  col·laboració dels pares, mares i tutors dels jugadors/res vers el projecte esportiu del  Club per poder fer realitat els objectius planificats.  

Són obligacions dels pares, mares i tutors legals dels jugadors del Club:  

Conèixer el reglament de Règim Intern del Club.  

Respectar el treball i les decisions dels entrenadors.  

Col·laborar amb els jugadors/res per que siguin puntuals, assisteixin als  entrenaments i partits sempre i portin l’equipació del Club als partits i activitats  on sigui requerida (presentació dels equips, tornejos, etc…).  

Realitzar la inscripció del jugador/a a principi de temporada. En cas de tenir la  mateixa informació que l’any anterior (pels jugadors que portin més d’una  temporada al Club), aquest serà un simple tràmit i no caldrà tornar a aportar la 

Normativa de règim intern Club Bàsquet Nou Esplugues

resta de documents acreditatius.  

Presentar a la Secretària tots els documents demanats a la fitxa del Club sobre  els jugadors nous. Aquests documents serviran a més, per realitzar la fitxa  federativa i l’assegurança del jugador/a.  

Realitzar els pagaments en els terminis establerts per la Junta Directiva.  Encarregar-se del transport del seu fill/a als desplaçaments a camp contrari.  Quan les famílies tinguin problemes per poder desplaçar-se, es coordinaran  amb les altres famílies de l’equip.  

Està prohibit:  

El consum d’alcohol, tabac o qualsevol altra substància il·legal dins de l’entorn  del Club.  

Fer servir un vocabulari incorrecte, que inclogui paraules malsonants, insults,  desconsideracions i provocacions. Els pares, mares i tutors són la representació  del Club i dels jugadors a les graderies, i per tant, també són protagonistes del  joc. Cal vetllar especialment per donar una imatge que els jugadors/res capten i  transmeten al seu joc.  

Es recomana:  

Animar i recolzar als equips del Club, mantenint una actitud exemplar vers tots  els equips (del Club i contraris).  

No realitzar crítiques dels entrenadors ni altres membres del Club davant dels  jugadors/res.  

Els pares, mares i tutors legals dels jugadors del Club, tindran els següents drets:  

Ser atesos per la Direcció Tècnica del Club per resoldre qualsevol aspecte  vinculat al seu fill/a.  

Ser atesos per algun membre de la Junta Directiva per resoldre qualsevol  aspecte no esportiu.  

Article 6. Creació de la Comissió Esportiva  

La Comissió Esportiva està formada per membres de la Junta Directiva i és un òrgan  de consulta i de presa de decisions per activitats que afectin a tot el Club (assistència a  tornejos, organització d’esdeveniments, etc…).  

La Comissió vetllarà per què es compleixi la planificació esportiva realitzada per la  Direcció Tècnica i analitzarà la situació esportiva general del Club i específica dels  equips. Aquesta podrà implementar les programacions quan estimi que no s’estan  aconseguint els resultats previstos per alguns equips.  

Aquesta Comissió a més, serà l’encarregada de sancionar a les parts implicades dins  de les normatives del Club (Estatuts i reglament de Règim Intern) quan s’escaigui. 

Normativa de règim intern Club Bàsquet Nou Esplugues

Article 7. Infraccions  

La normativa de Règim Intern del Club deu ser coneguda i acatada per tots els  membres del Club. Qualsevol problema que se’n derivi de la seva interpretació ha de  ser resolta, en la mesura d’allò possible, en un clima de diàleg, procurant no haver de  prendre mesures correctives o sancionadores.  

Qualsevol incompliment de la normativa descrita anteriorment pels grups de  composen el Club podrà ser susceptible de cometre infracció.  

Les infraccions estan dividides en lleus, greus i molt greus.  

Es consideren infraccions lleus:  

Faltes injustificades no reiterades de puntualitat als entrenaments, partits o  d’altres activitats del Club en què s’havia confirmat l’assistència.  

Faltes de respecte lleus vers els companys, entrenadors, equips contraris,  personal de la instal·lació i en general, persones vinculades al bàsquet.  No endreçar el material de forma no reiterada o fer-ne un ús indegut del  material o espais esportius i annexes (vestidors, oficines, sales de reunions…).  Tenir una actitud passiva o manca d’interès en relació a la participació de les  activitats.  

Qualsevol altre fet o comportament que modifiqui lleument el  desenvolupament de les activitats del Club.  

Es consideren infraccions greus:  

Qualsevol reiteració d’una falta lleu.  

Faltes de respecte greus vers els companys, entrenadors, equips contraris,  personal de la instal·lació i en general, persones vinculades al bàsquet.  Fer un mal ús del material de forma reiterada o dels espais esportius i annexes  (vestidors, oficines, sales de reunions…).  

El trencament intencionat de material esportiu fungible o trencament del  mobiliari de la instal·lació on s’està desenvolupant l’activitat.  

Tenir una actitud negligent en relació a les activitats desenvolupades al Club.  No comunicar l’absència als entrenaments, partits o qualsevol altre activitat  del Club programada.  

L’absència sense causa justificada (lesió, malaltia, etc.) a un entrenament o  partit de l’equip.  

Actes d’indisciplina, injúries o d’altres accions que deteriorin la imatge del  Club.  

Qualsevol tipus d’agressió física.  

Qualsevol altre fet o comportament que modifiqui greument el  desenvolupament de les activitats del Club.  

Es consideren infraccions molt greus: 

Normativa de règim intern Club Bàsquet Nou Esplugues

Qualsevol reiteració d’una falta greu.  

Faltes de respecte molt greus vers els companys, entrenadors, equips  contraris, personal de la instal·lació i en general, persones vinculades al  bàsquet. Qualsevol agressió verbal o física de forma reiterada.  

Fer un ús vandàlic del material de forma reiterada o dels espais esportius i  annexes (vestidors, oficines, sales de reunions…).  

Realitzar robatoris de qualsevol mena.  

El trencament intencionat de divers material esportiu fungible o trencament  de divers mobiliari de la instal·lació on s’està desenvolupant l’activitat.  

Article 8. Sancions  

És la voluntat de la Junta Directiva aplicar el sentit comú davant de qualsevol infracció  i desenvolupar amb la màxima harmonia possible les activitats del Club.  

En aquells casos on no es pugui fer raonar a la persona o persones infractores i  modificar la seva conducta per tal d’evitar reincidències, es farà servir el següent  procediment:  

Reunió amb la coordinació o Direcció Tècnica; aquesta reunió inclourà una  amonestació verbal i s’aplicarà només pels casos de faltes lleus.  

Sanció escrita i comunicat als pares, mares o tutors en el cas dels menors  d’edat.  

Sanció escrita i apartar temporalment al jugador/a de l’equip i comunicat als  pares, mares o tutors en el cas dels menors d’edat. 

Sanció escrita i expulsió definitiva del jugador/a de l’equip i comunicat als  pares, mares o tutors en el cas dels menors d’edat. 

A més, en aquells casos en què la infracció suposi una sanció econòmica  (trencament de material, multa federativa, etc…), serà l’infractor o els  responsables dels infractors qui es faran càrrec de la sanció econòmica.  

Article 9. Procediment sancionador  

Qualsevol infracció serà estudiada per la Comissió Esportiva, i portarà implícita  qualsevol de les sancions descrites a continuació:  

En cas de falta lleu: Amonestació escrita al jugador/a amb la corresponent  comunicació als pres, mares o tutors en cas de ser menor d’edat.  

En cas de falta greu: Amonestació escrita a l’infractor amb la corresponent  comunicació als pares, mares o tutors en cas de ser menor d’edat.  

Sanció que impliqui la suspensió de la pràctica amb el seu equip de fins a un màxim de  8 dies.  

En cas de falta molt greu: Informe escrit on es comuniqui a l’infractor i als pares, mares  o tutors en cas de ser menor d’edat, la decisió de la Comissió Esportiva. 

Normativa de règim intern Club Bàsquet Nou Esplugues

Sanció amb la suspensió de la pràctica amb el seu equip per un període de 9 dies i fins  a temps il·limitat.  

Segons la gravetat de la infracció es podrà donar de baixa al jugador del Club.  

En els casos de sancions per infraccions molt greus, la Comissió Esportiva designarà  un instructor del cas, el qual obrirà el corresponent expedient, es reunirà amb les parts  implicades i avaluarà la magnitud de la infracció per informar a la Comissió Esportiva.  

Qualsevol falta portarà la conseqüent obertura d’expedient; d’aquesta forma es podrà  fer el seguiment sobre les reincidències.  

Les faltes prescriuran al finalitzar la temporada.  

Un cop comunicada la sanció a l’infractor, aquest tindrà un termini de 10 dies hàbils  per recórrer la sanció. La Comissió Esportiva avaluarà la nova proposta i emetrà un  dictamen final. 

https://basketesplugues.com/wp-content/uploads/2023/03/logo_Basket-Esplugues_DEF_blanc.png

On som

Plaça de les Moreres
Esplugues de Llobregat, 08950 (Barcelona)
C/ Dels Cedres, S/N
Esplugues de Llobregat, 08950 (Barcelona)

Contacte

coordinacio@basketesplugues.com
administracio@basketesplugues.com
be@basketesplugues.com

Segueix-nos a

https://twitter.com/basketesplugues
https://www.instagram.com/basketesplugues